Joost Vogels MSc.

Senior onderzoeker

Joost Vogels is senior ecoloog bij Stichting Bargerveen. Zijn onderzoek richt zich op het identificeren van knelpunten in de voedselkwaliteit voor diersoorten die ontstaan als gevolg van verzuring en vermesting. Op basis van deze kennis adviseert hij in het bijsturen van bestaande maatregelen en ontwerpt en evalueert hij nieuwe herstelmaatregelen. Hij is een van de initiatiefnemers van de onderzoeksprogramma’s van steenmeeltoepassing als verzuringsbestrijdende maatregel in habitats op arme zandgronden zoals droge heide, schraalgraslanden en voedselarme bossen.