De natuur in Nederland staat sterk onder druk, met name door de bekende VER-factoren vermesting, verzuring, verdroging en versnippering. Daarnaast spelen klimaatverandering en vervuiling met pesticiden een steeds grotere rol. Stichting Bargerveen maakt zich hard om de bronnen van deze verstoringen aan te pakken. Daarnaast ontwikkelt de stichting in nauwe samenwerking met natuurbeheerders maatregelen om ecosystemen functioneel te herstellen en de achteruitgang van biodiversiteit tegen te gaan.

Herstel- en beheermaatregelen die vaak worden genomen, zoals begrazen, maaien, plaggen en het dempen van sloten, leveren in de praktijk niet altijd het gewenste resultaat op. Ook kunnen ongewenste neveneffecten optreden, zoals kolonisatie door invasieve exoten direct na uitvoering. Onze projecten zijn daarom altijd gericht op kennisontwikkeling over de effectiviteit en mogelijke risico’s van maatregelen. Deze kennis delen we in rapporten en publicaties in tijdschriften, zodat alle natuur- en waterbeheerders hiervan kunnen profiteren.