De natuur in Nederland staat sterk onder druk, met name door de bekende VER-factoren vermesting, verzuring, verdroging en versnippering. Daarnaast spelen klimaatverandering en vervuiling met pesticiden een steeds grotere rol. Stichting Bargerveen maakt zich hard om de bronnen van deze verstoringen aan te pakken. Daarnaast ontwikkelt de stichting in nauwe samenwerking met natuurbeheerders maatregelen om deze ongewenste effecten tegen te gaan.

Al decennia lang wordt er geplagd, begraasd, gemaaid, sloten gedempt en bouwvoren afgegraven, maar in de praktijk blijkt dit lang niet altijd het gewenste resultaat op te leveren.