Vermesting en verzuring door sterk verhoogde depositie van stikstof is één van de grootste bedreigingen voor het voortbestaan van veel planten- en diersoorten in natuurgebieden. In veel gebieden is de toevoer van stikstof uit landbouw, verkeer en industrie hoger dan de kritische depositiewaarde. Dit betekent dat het systeem zodanig door stikstof wordt beïnvloed dat er een verandering in soortsamenstelling optreedt, wat meestal leidt tot verlies van biodiversiteit. De overheid heeft het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in het leven geroepen om de effecten van stikstofdepositie tegen te gaan zolang deze te hoog is.

Stichting Bargerveen heeft veel kennis en ervaring met het ontrafelen en oplossen van ecologische problemen door stikstofdepositie. Zowel de effecten van verzuring en vermesting op bodem, vegetatie en fauna worden onderzocht, als de effecten van beheermaatregelen die worden ingezet om stikstof te mitigeren: begrazing, maaien, plaggen en bekalken, etc.