Onze visie

Stichting Bargerveen is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk, in 1993 opgericht met als doel om natuurbeheer en -herstel te ondersteunen met ecologische kennis.

Wat wil Stichting Bargerveen bereiken?
Veel dier- en plantensoorten lopen het risico om zonder natuurbeheer uit Nederland te verdwijnen. De druk van te veel stikstof, verdroging, versnippering, klimaatverandering en toename van invasieve exoten is simpelweg te hoog om deze bedreigde soorten zonder herstel- en beheermaatregelen een geschikte leefomgeving te bieden. Tegelijkertijd willen we natuurgebieden de kans geven om zich op een natuurlijke manier te ontwikkelen en niet te fixeren of te veranderen in een onnatuurlijk systeem.

Zowel ecologische problemen, beleidsmatige doelen als praktische mogelijkheden veranderen in de loop van de tijd. Wij ontwikkelen daarom voortdurend, in nauwe samenwerking met beheerders, nieuwe ecologische kennis over het functioneren van ecosystemen en over de eisen die bedreigde soorten stellen aan hun leefomgeving. Met het vertalen van deze kennis naar de praktijk helpen wij beheerders en beleidsmakers het herstel, ontwikkeling en beheer van natuurgebieden te optimaliseren.

Onderzoek: van ecosysteem tot soort – en omgekeerd
Stichting Bargerveen staat voor systeemgericht natuurherstel. In het onderzoek staan de relaties tussen terreincondities, sturende processen in het ecosysteem en het voorkomen van planten- en diersoorten centraal. Mede dankzij de kennis die Stichting Bargerveen de afgelopen decennia heeft ontwikkeld over fauna, krijgen diersoorten steeds meer aandacht in natuurbeheer en -herstel. Door het integraal opnemen van fauna in Landschapsecologische Systeemanalyses (LESA’s) geven we diersoorten een volwaardige plaats in het natuurbeheer.

In onze projecten vormen soms gidssoorten de invalshoek, zoals Korhoen, Brede geelgerande waterroofkever, Grauwe klauwier of Speerwaterjuffer. In andere projecten zijn dat abiotische processen zoals de bodemhydrologie of stuivend zand. Ongeacht de invalshoek die wordt gekozen, top-down of juist bottom-up: de samenhang en veranderingen in het hele ecosysteem vormen de basis voor elk project.

Samenwerking
Problemen in natuurbeheer en -beleid zijn veelal complex. Het ontwikkelen en toepassen van ecologische kennis gaat beter én sneller wanneer er wordt samengewerkt. Veel projecten voeren wij samen uit met collega’s van Onderzoekscentrum B-WARE, Wageningen Ecological Research (WEnR), de Vlinderstichting, adviesbureau Natuurbalans – Limes Divergens, EIS-Nederland, de Bosgroepen, Radboud Universiteit Nijmegen en andere universiteiten.

Stichting Bargerveen werkt met Sovon Vogelonderzoek Nederland, FLORON, RAVON en de Zoogdiervereniging samen binnen Natuurplaza. Met meer dan 150 werknemers en een achterban van duizenden vrijwilligers is Natuurplaza het grootste toegepast veldecologisch centrum van Nederland! Gehuisvest op de campus van de Radboud Universiteit Nijmegen vormt Natuurplaza een kenniscluster waarin het verzamelen van waarnemingen, fundamenteel onderzoek en een praktische toepassing in de ecologie hand in hand gaan, met als motto ‘Van waarneming tot wetenschap’.

Stichting Bargerveen draagt op de Radboud Universiteit Nijmegen bij aan onderwijs op het gebied van biodiversiteit en toegepaste ecologie. Ecologen van Stichting Bargerveen promoveren aan de Radboud Universiteit en voeren gezamenlijk onderzoek uit met verschillende afdelingen. Master- en Bachelorstudenten van de RU Nijmegen lopen stage bij Stichting Bargerveen.

Kennisontwikkeling SOIB
Voor het ontwikkelen van innovatieve kennis is er de Stichting Ontwikkel en Innovatiecentrum Bargerveen (RSIN nummer 858300928). De hoofddoelstelling van deze stichting is het doen ontwikkelen en verwerven van kennis die ten goede komt aan natuurbeheer- en beleid (nationaal en internationaal). De focus ligt vooral op het herstel van ecosystemen en de interrelaties tussen verschillende trofische niveaus.

In het beleidsplan zijn de zakelijke gegevens en de doelstellingen van de Stichting beschreven. Volgens de hoofdlijnen van het beleidsplan zal de stichting op basis van ingediende projectvoorstellen beoordelen welke projecten voor financiering in aanmerking komen. De ingediende projectvoorstellen moeten voldoen aan de doelstellingen die statutair zijn vastgelegd. Het bestuur van de stichting bestaat uit R.G.M. Kwak (Voorzitter), M.F.F.W. Jans (secretaris/penningmeester) en A.M.M. van Haperen (algemeen bestuurslid). De directeur en de bestuursleden ontvangen geen onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden. 2018 is het eerste jaar dat de Stichting heeft gefunctioneerd. Het laatste jaarverslag betreft het jaarverslag 2021.

Contactgegevens van SOIB zijn (tel) 0647280923 | e.dehullu@science.ru.nl

Aanvragen voor 2022 konden tot 15 maart 2022 worden ingediend (call 2022 en de bijbehorende randvoorwaarden). Een volgende call zal t.z.t. op deze site worden gepubliceerd. Hier leest u het jaarverslag over 2021 en de privacyverklaring