Stikstof als mogelijke oorzaak van contrasterende aantalstrends bij insectivore vogels van droge bossen en heide (2023)

Nijssen, M., J. J. Vogels, C. A. M. van Turnhout, P. Alefs, R. Foppen, J. van Dijk, A. van den Burg, K. Koenraads and C. Hallmann, 2023.

Verhoogde atmosferische depositie van stikstofverbindingen (NOx en NHx) en voorheen ook zwavel (S) heeft geleid tot ingrijpende veranderingen in bodemchemische processen. Vooral op droge, niet
door grondwater beïnvloede gebieden leidt dit tot bodemverzuring en –vermesting. In dit onderzoek is voor insectivore broedvogels (soorten die leven van ongewervelden) van droge bossen en heide op zandgronden geanalyseerd of stikstofdepositie gecorreleerd is met de dichtheid en aantalstrend van populaties. Daarbij is ook onderzocht of deze correlatie afhangt van verschillen tussen gebieden (o.a. bodemtype, historisch gebruik en beheer) alsook van verschillen in ecologische eigenschappen van vogelsoorten (o.a. dieetkeuze, foerageerstrategie en kalkbehoefte).