In de meest voedselarme delen van het zandlandschap, waar ontginningen voor agrarisch gebruik geen zin hadden, bevinden zich nu heiden en stuifzanden. Ze vormen het leefgebied van veel dier- en plantensoorten die in ons voedselrijke landschap niet of nauwelijks op andere plekken kunnen leven. De zandbodem is van nature arm aan stikstof en is zwak gebufferd, waardoor deze gevoelig is voor verzuring en vermesting.

Stichting Bargerveen ontwikkelt kennis over de effecten van stikstof-depositie op heide- en stuifzandsystemen en de manier om deze tegen te gaan. We begrijpen steeds beter waarom de voedselkwaliteit van planten door verzuring en vermesting achteruit gaat, hoe het microklimaat verandert en waarom verstuiving van zand minder frequent optreedt. Datzelfde geldt voor het belang van gradiënten in voedselrijkdom en bufferkwaliteit binnen het heidelandschap voor een duurzaam behoud van het soortenpalet. Samen met beheerders voeren we experimenten uit met o.a. het toevoegen van steenmeel, verschillende vormen van begrazing, branden en plaggen om tot een optimaal herstel en behoud te komen van dit zeer soortenrijke cultuurlandschap.