Bestrijding en monitoring schadelijke zonnebaars in het Mastbos (2023)

Van Kleef H., L. van Veenhuisen. 2023.

Het Mastbos is een 570 ha groot natuurgebied ten Zuiden van Breda. Het gebied kenmerkt zich door eeuwenoude bomen en productiebos welke beheerd wordt door Staatsbosbeheer. Het Mastbos is rijk bedeeld met zure tot zwakgebufferde vennen.
Helaas komt in het gebied de invasieve exoot zonnebaars veel voor, een kleurrijke vis uit Noord-Amerika. Deze vissoort vormt een ernstige bedreiging voor de natuurdoelstellingen van het gebied (op het natuurbeheerplan aangeduid als N06.06 Zuur ven of hoogveenven, N10.01 Nat schraalland en N06.04 Vochtige heide) en het voortbestaan van de hierboven genoemde zeldzame en beschermde soorten. In het gebied zijn in 2012/2013 in een aantal vennen maatregelen getroffen om de aantallen zonnebaars terug te dringen. In dit rapport wordt de effectiviteit van de in 2012/2013 genomen maatregelen geëvalueerd.