Nauwe korfslak

Vertigo angustior

Zo groot als een zandkorrel is deze – in de duinen levende – slak niet gemakkelijk te vinden. Hoe kan je als terreinbeheerder nu rekening met een vrijwel onvindbare landslak, die Europese bescherming geniet? De soort leeft vooral in het strooisel van duinvegetaties, die al wat ouder zijn, zoals duinriet en de randen van duindoornstruweel. Dat maakt het voor duinbeheerders nog lastiger, want het duinbeheer streeft op veel plekken relatief open kruidenrijke begroeiingen na waarin de Nauwe korfslak zich niet thuis voelt. Bovendien blijken veelvoorkomende beheersmaatregelen, waaronder begrazing, maaien en verstuiving, schadelijk voor de soort.

Om de soort beter in te kunnen passen in het duinbeheer onderzoekt Stichting Bargerveen samen met Stichting ANEMOON en Datura Molecular Solutions BV de verspreiding van de Nauwe korfslak in de provincie Zeeland en delen van Noord-Holland. Data van verspreiding wordt gekoppeld aan strooiselmetingen (chemische samenstelling en vochthuishouding), vegetatieopnames en beheer om een beter beeld te krijgen van de habitateisen van de soort. Bovendien onderzoeken we of moderne DNA-technieken geschikt zijn voor de inventarisatie van deze soort. Zo kunnen we beheerders en beleidsmakers adviseren hoe ze duingebieden kunnen beheren zodat ook deze beschermde soort daarvan profiteert.