Amerikaanse hondsvis

Umbra pygmaea

De Amerikaanse hondvis is een kleine, plantminnende bodembewoner die oorspronkelijk uit het Zuidoosten van Noord-Amerika komt. Begin 19e eeuw is de vis naar Nederland gebracht als voedsel voor de forellenkwekerij. Ook werd hondsvis aangeboden als aquariumvis.


De soort heeft een hoge tolerantie voor extreme omstandigheden zoals een hoge pH, temperatuurschommelingen en lage zuurstofgehalten. Hierdoor kan hondsvis goed overleven in zure vennen. Amerikaanse hondsvis is uit gevangenschap ontsnapt en zeer talrijk geworden in een aantal Brabantse vennen. Er is in Brabant flink ingezet op vennenherstel, maar herstel van ongewervelden blijft achter in de vennen met Amerikaanse hondsvis. Stichting Bargerveen onderzoekt of de hoge dichtheden van deze predator het herstel van ongewervelden in deze vennen belemmeren.


Er is nog niet veel bekend over methoden om Amerikaanse hondsvispopulaties binnen de perken te houden. Amerikaanse hondsvissen kunnen zich diep in de vegetatie of in de bodem verschuilen. Bij overstroming trekken ze met het water mee het bos in en worden dan zelfs in ondiepe waterpoeltjes tussen pollen en boomwortels aangetroffen. Ze zijn daardoor heel lastig weg te vangen, ook voor predatoren. Roofvissen als snoek hebben de hondsvis niet op het hoofdmenu staan.

Momenteel onderzoeken we in de huisvennen van de Kampina of inheemse ongewervelden zich kunnen herstellen in aan- en afwezigheid van Amerikaanse hondsvis. We hebben daarvoor een aantal cilinders in het ven geplaatst met daarin verschillende dichtheden van hondsvis. Na een aantal weken wordt de aanwezigheid van ongewervelden in deze bakken onderzocht.