Voedselonderzoek zadelsprinkhaan opdefensieterreinen (2023)

Van Kleef H., J. Bouwman, C. Hiddes & van K. Bochove. 2023.

Ondanks de relatief goede staat van de zadelsprinkhaanpopulaties in defensieterreinen is de soort landelijk gezien erg kwetsbaar. Niet alleen deze soort, maar ook populaties van veel andere karakteristieke diersoorten van droge heide staan onder druk. Oorzaak hiervan is de verandering van fundamentele ecologische processen zoals natuurlijke dynamiek en successie. Behoud van de kenmerkende levensgemeenschappen van de heide vraagt om inzicht in de werking en interactie van aantastende factoren, zoals verzuring en stikstofdepositie, enerzijds en menselijke activiteiten, zoals terreinbeheer en militair gebruik, anderzijds. De zadelsprinkhaan kan, als indicator voor een gezond en biodivers heidesysteem, de weg wijzen naar de relevante aspecten van de complexe interactie tussen aantasting en gebruik van heide.