Vennen in een veranderend klimaat. Effecten van watertemperatuur, afgenomen verzuring en waterpeilfluctuaties op bodemchemie en fauna (2014)

van Kleef, H., Tomassen, H., Brouwer, E. & Dees, A.

Veel van onze Nederlandse vennen zijn aangewezen als Natura 2000 gebieden daardoor hebben we een internationale verantwoordelijkheid om de kwaliteit van de vennen te behouden of te verbeteren. Vennen herbergen een verscheidenheid aan stikstofgevoelige habitattypen: zeer zwakgebufferde vennen (H3110), zwakgebufferde vennen (H3130) en zure vennen (H3160).