Systeemgerichte bestrijding van watercrassula (2017)

van Kleef, H.H., Brouwer, E., van der Loop, J.M.M., Buiks, M. & Lucassen, E.C.H.E.T

Steeds vaker wordt de uit Australië afkomstige watercrassula (Crassula helmsii) aangetroffen in natuurterreinen. Daarbij kunnen inheems soorten worden overwoekerd, waaronder kenmerkende
soorten uit het habitattype zwakgebufferde vennen (H3130). Uitroeien van deze exoot blijkt vrijwel onmogelijk en vormen van controle zijn niet voorhanden. In dit project is onderzocht of het mogelijk is om watercrassula onder controle te houden en daarmee ecologische schade te voorkomen. De onderzochte mechanismen hiervoor zijn nutriëntenlimitatie en concurrentie met inheemse soorten. De mogelijkheden voor een dergelijke systeemgerichte bestrijding zijn in vier studies onderzocht en worden in deze rapportage besproken.