Reproductie van zadelsprinkhaan en kleine wrattenbijter op Veluwse defensieterreinen (2023)

van Kleef H., C. Hiddes & J. Bouwman. 2023.

De defensieterreinen op de Veluwe herbergen een bijzondere biodiversiteit, natuurwaarden die elders in Nederland (vrijwel) ontbreken. Twee soorten vallen daarbij op: de zadelsprinkhaan en
de kleine wrattenbijter. Deze grote sprinkhaansoorten komen in Nederland vrijwel uitsluitend voor op de Veluwe en vooral op defensieterreinen zijn de populaties nog omvangrijk. Het is duidelijk dat de populaties van beide sprinkhaansoorten erg kwetsbaar zijn. Niet alleen deze sprinkhanen, maar ook populaties van veel andere karakteristieke diersoorten van droge heide staan onder druk. Oorzaak hiervan is de verstoring van fundamentele ecologische
processen zoals natuurlijke dynamiek en successie. Behoud van de kenmerkende levensgemeenschappen van de heide vraagt om inzicht in de werking en interactie van aantastende factoren, zoals verzuring en stikstofdepositie, enerzijds en menselijke activiteiten,
zoals terreinbeheer en militair gebruik, anderzijds.