Plan van aanpak – Waterteunisbloem in Lauwersmeer (2023)

Van der Loop, J., et al. 2023

In het Lauwersmeer verspreidt de invasieve exoot waterteunisbloem (Ludwigia grandiflora) zich. De soort is voor het eerst aangetroffen in 2020 en komt naar alle waarschijnlijkheid voort uit een oudere besmetting gesitueerd binnen de bebouwde kom van Dokkum. De soort heeft zich via het Dokkumerdiep via de sluizen bij Dokkumer Nieuwe Zijlen naar het Lauwersmeer verplaatst. Sinds de afdamming in 1969 is het Lauwersmeer een groot zoetwatermeer, waarin de krekenstructuur van het voormalige estuarium nog goed herkenbaar is. Waterteunisbloem vormt mogelijk een risico voor het in standhouden van meerdere kwalificerende habitattypen van het Natura 2000-gebied.Het voorliggende onderzoeksproject is gericht op het wetenschappelijk onderbouwen van de habitateisen van waterteunisbloem, het bepalen van mogelijke negatieve effecten in het Natura 2000-gebied het Lauwersmeer (noodzaak tot handelen), en een plan van aanpak voor deze exoot.