Horizonscan voor nieuwe invasieve uitheemsesoorten in Nederland, update 2022 (2022)

Riel van, M.C., et al. 2022.

In 2014 is in opdracht van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) de eerste horizonscan van invasieve exoten voor Nederland uitgevoerd (afgekort HS2014, door Matthews et al. 2017). Sindsdien zijn er nieuwe ervaringen in binnen- en buitenland opgedaan met risicoinschatting van nieuwe potentieel invasieve exoten. Om de lijst met potentieel schadelijke soorten (hoog risicolijst) van de HS2014 actueel te houden is in 2022 een update van de horizonscan gemaakt (HS2022). Informatie over verspreiding, soorten in de handel en risicoanalyses voor invasieve soorten is verzameld en geaggregeerd tot een nieuwe lijst met hoog-risicosoorten. Veranderingen in de hoog risicolijsten uit HS2014 HS2022 zijn geanalyseerd.
Daarnaast is op basis van expert judgement een aanvullende lijst opgesteld met soorten waarvan Nederlandse experts adviseren alert te zijn op eventuele introductie.