Het dieet van Limburgse Grauwe Klauwieren (2014)

Nijssen, M. & Geertsma, M.

Lange tijd was de Grauwe Klauwier Lanius collurio een zeldzame verschijning in Limburg en leek de soort zelfs uit de provincie te verdwijnen (Hustings & Esselink, 1999). Daar is de afgelopen 15 jaar gelukkig verandering in gekomen. De Grauwe Klauwier is nog steeds een schaarse broedvogel, maar met ruim 40 paar verdeeld
over de provincie is er sprake van een substantiële populatie (Bakhuizen et al., 2012) en mogelijkheden tot verdere groei zijn aanwezig. Veel geschikt uitziende locaties zijn echter nog onbezet, ook op plekken met succesvolle broedparen in de buurt waar (her)kolonisatie geen probleem hoeft te zijn. Een mogelijke reden hiervoor is een beperkt voedselaanbod voor de soort, die voornamelijk van grote insecten en kleine gewervelden leeft. Om meer grip te krijgen op de voedselsituatie en om adviezen te kunnen geven over beheer en inrichting van terreinen, is het dieet van Limburgse klauwieren onderzocht aan de hand van prooiresten in nesten.