De nutriëntenkringloop tijdensherstel van basenrijke, vochtige bossen (2022)

Brouwer, E., R.F. van der Burg, M.L. Franssen, G.A. van Duinen,
A.J.M. Jansen, J. van Diggelen & W.J. Emsens, 2022.

In veel vochtige bossen is verdroging een groot probleem, naast de bekende knelpunten zoals te weinig structuur, onvoldoende variatie in boomsoorten, onvoldoende groot, dood hout (zowel staand als liggend) en invang van overmatige hoeveelheden stikstof. Er is daarom een onderzoek opgestart waarin gekeken wordt hoe de nutriëntenkringloop in het vochtige bos is gewijzigd en hoe de dikke humuslaag zich gaat ontwikkelen bij herstel van de hydrologie c.q. herstel van het aandeel boomsoorten die goed afbreekbaar en meer basenhoudend strooisel produceren.