Beheeroptimalisatie Zuid-Limburgse hellingschraallanden (2015)

Nijssen, M., et al.

De Zuid-Limburgse kalkgraslanden (H6210) en heischrale graslanden (prioritair habitattype H6230*) behoren van oorsprong tot de soortenrijkste habitattypen van Nederland en kunnen een groot aantal planten- en diersoorten herbergen, die in Nederland min of meer tot deze hellingschraallanden beperkt zijn. Vooral het beëindigen van het oorspronkelijke gebruik van deze terreinen in combinatie met verrijking van de bodem door atmosferische stikstofdepositie heeft geleidt tot een sterke achteruitgang in de biodiversiteit van deze Natura2000 gebieden. Om deze gebieden te herstellen is omstreeks 1980 herstelbeheer ingesteld. Gefaseerde begrazing in voorjaar/zomer heeft naar verwachting ook een positieve invloed op de nutriëntenafvoer en is mede daarom voorgesteld als maatregel in de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Om deze maatregel daadwerkelijk te gaan inzetten, is het essentieel om te weten of deze zowel de ecologisch doelen haalt alsook of deze maatregel praktisch uitvoerbaar en kostenefficiënt is voor beheerders.