Paludi & Markt

In Duitsland en Nederland is het gewenst om de komende jaren duizenden hectaren veengronden te vernatten om de oxidatie van deze gronden tegen te gaan. Op dit moment is de emissie van broeikasgassen door veenoxidatie groot: in Duitsland 5,7% van de totale emissie (51 Mton CO2-eq) en in Nederland 4% (7 Megaton CO2-eq). Door te vernatten wordt de veenafbraak vertraagd, maar voor agrariërs is een uitgebalanceerd verdienmodel nodig om de keuze voor vernatting aantrekkelijk te maken. Er is beperkte ervaring met het telen van gewassen op percelen met een hoog waterpeil (paludicultuur). Deze teelt kan zich ontwikkelen als de productie aansluit bij de vraag uit de markt.

In het project Paludi & Markt ligt de nadruk op de teelt van lisdodde voor de substraatproductie. Deze markt is nu nog grotendeels afhankelijk van (geïmporteerde) turf (afgegraven veen), Duitsland en Nederland verwerken samen ongeveer 13 miljoen m3 turf per jaar. Potgrondproducenten zullen de komende jaren overschakelen naar andere producten om het veengebruik te verminderen, lisdodde kan hier als alternatief voor turf dienen.

(C) foto Saxifraga – Ed Stikvoort

Het project Paludi & Markt richt zich op de samenhang van twee aspecten: het opschalen van de lisdoddeteelt als agrarische activiteit en op het gebruik van lisdodde als veenvervanger in de substraatproductie. Hierbij is veel aandacht voor kennisdeling en communicatie. In het project treedt de lisdoddeteelt uit de kleinschalige experimentele fase naar een relevante productie-omgeving op grotere schaal met marktpartijen. Er wordt gewerkt aan: verdere optimalisatie van de lisdoddeproductie en het vernattingsproces; de keuze van de lisdodde variëteit; het monitoren van waterkwaliteit, biodiversiteit en CO2 vastlegging; optimalisatie van substraatproductie voor commercieel gebruik en de afstemming op afnemersspecificaties; optimalisatie van de opslag en bewerking van het lisdodde materiaal.

Dit project wordt uitgevoerd samen met partners uit de hele keten die betrokken is bij de opschaling en kennisontwikkeling van paludicultuur. De partners zijn afkomstig uit Nederland en Duitsland. Betrokken zijn producenten van lisdodde de Nije Mieden en Böske substraat- und Torfwerk, Verwerkers van lisdodde tot substraat, Energiewert Cloppenburg Gmbh, Jiffy Products International, Mulder/de Veer en betrokken kennisinstituten zijn 3N Kompentenzzenttrum e.V, Stichting Biosintrum, Radboud Universiteit. In dit project is Stichting Bargerveen leadpartner.

Het project Paludi & Markt wordt uitgevoerd in het kader van het Interreg VI programma Interreg Deutschland-Nederland en wordt medegefinancierd door de Europese Unie, het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken (EZK), MB Niedersachsen, alsmede de provincies Fryslân, Drenthe en Gelderland.