Louise Franssen MSc.

Onderzoeker - Landschapsecologie

Louise Franssen werkt als landschapsecoloog aan systeemgericht natuurherstel in natte en vochtige natuurgebieden. Ze voert LESA’s (landschapsecologische systeemanalyses) uit voor hoogvenen, vochtige- en natte bossen, beekdalen en vennen. Ze heeft veel ervaring in het herkennen van bodemprofielen en veentypen en het uitvoeren van grond- en oppervlaktewateronderzoek. Louise zorgt daarnaast voor de voortzetting van het ‘Referentiemeetnet vennen’, een monitoringsreeks waarmee al meer dan 100 jaar de invloed van milieu- en klimaateffecten op de Nederlandse vennen wordt gemonitord.