Aan de hand van Landschapsecologische Systeemanalyses (LESA’s) onderzoeken we de manier waarop de hydrologie en het bodemtype bepalen hoe een ecosysteem functioneert. Welke oorsprong en kwaliteit heeft het water, hoe stroomt dit door een gebied en op welke wijze bepaalt het of het systeem geschikt is als leefgebied voor typische planten en dieren? Pas als dit helder is kan er bepaald worden waar den op welke manier de bodem en watersystemen verstoord zijn en kan er op een systeemgerichte wijze aan hydrologisch herstel worden gewerkt.