LESA en hydrologisch herstel

Aan de hand van Landschapsecologische Systeemanalyses (LESA’s) onderzoeken we de manier waarop de hydrologie en het bodemtype bepalen hoe een ecosysteem functioneert. Welke oorsprong en kwaliteit heeft het water, hoe stroomt dit door een gebied en op welke wijze bepaalt het of het systeem geschikt is als leefgebied voor typische planten en dieren? Pas als…

Herstel- en beheermaatregelen

De natuur in Nederland staat sterk onder druk, met name door de bekende VER-factoren vermesting, verzuring, verdroging en versnippering. Daarnaast spelen klimaatverandering en vervuiling met pesticiden een steeds grotere rol. Stichting Bargerveen maakt zich hard om de bronnen van deze verstoringen aan te pakken. Daarnaast ontwikkelt de stichting in nauwe samenwerking met natuurbeheerders maatregelen om…

Advies en monitoring

Het doel van Stichting Bargerveen is om nieuwe ecologische kennis te ontwikkelen en deze te vertalen naar de praktijk van beheer en beleid. Onze adviezen zijn daarom Evidence Based en op maat, en bovendien altijd systeemgericht. Om vast te stellen of de maatregelen de gewenste resultaten opleveren is monitoring noodzakelijk, te beginnen met het goed…